Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizie nr. incadrare SC ACC REAL ESTATE SRL-proiect 05.08.2019

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2019-08-05 13:39:20
Ultima actualizare: 2019-08-05 13:39:20

                    

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRI?A - NĂSĂUD

D                                                         

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE–

 proiect 05.08.2019

 

 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC ACC REAL ESTATE SRL, cu sediul în municipiul Bistri?a, str. Andrei Mure?anu, nr. 50, ap. 3, jude?ul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 550/17.01.2019,ultima completare la nr. 9709/05.08.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.06.2019, că proiectul: "Construire hală produc?ie ?i depozitare",propus a fi amplasat în localitatea ?ieu-Măgheru?, intravilan, CF 28083, CF 28085, comuna ?ieu-Măgheru?,jude?ul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unită?ilor/zonelor industriale;

Proiectul propus nu intră sub inciden?a art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate,

Proiectul propus nu intră sub inciden?a prevederilor art. 48 ?i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi în baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.  

 

Pe parcursul derulării procedurii de mediu, anunţurile publice au fost mediatizate prin: afişare la sediul Primăriei comunei ?ieu-Măgheru?, la sediul titularului, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

 

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfă?urării procedurii de emitere a actului de reglementare.

 

1. Caracteristicile proiectului:

a)dimensiunea ?i concep?ia întregului proiect :

Proiectul propune construirea unei hale de produc?ie ?i depozitare.

 

Situaţia existentă:

- suprafaţă teren - 16052 m2;

-suprafa?ă construită – 3583,90 m2;

- circula?ii carosabile, parcări ( 21 locuri ) – 2872,9 m2;

- spa?ii verzi  amenajate – 4820 m2;

-teren neamenajat –  4775,2 m2;

 

Situaţia propusă:

 - suprafaţă teren - 16052 m2;

- spa?ii construită – 6349,50 m2;

- circula?ii carosabile, parcări ( 48 locuri ) – 2872,90 m2;

- spa?ii verzi  amenajate – 4820 m2 , care reprezintă 30%;  

  -teren neamenajat –  2009,60 m2;

 

- accesul pe amplasament se face din DN17;

Hala de produc?ie ?i depozitare ( ambalaje din spumă ) în regim de înăl?ime parter va cuprinde: un spa?iu de produc?ie cu suprafa?a de 1527,12 m2, grupuri sanitare ?i 2 spa?ii pentru depozitare.

b) cumularea cu alte proiecte existente ?i/sau aprobate: în zonă există un proiect de acela?i tip (hala existentă apar?inând SC MASTERFOAM SRL, societate autorizată), care are acela?i tip de activitate, dar efectul cumulativ nu este semnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei ?i a biodiversită?ii: dintre resursele naturale se utilizează piatră spartă, nisip ?i pietri?;

Utilită?i:

1. Alimentare cu apă: apa potabilă este asigurată de la re?eaua de apă potabilă a localită?ii, în procesul tehnologic nu este necesară apa;

2. Evacuarea apelor uzate: nu rezultă ape uzate din procesul tehnologic, doar ape uzate menajere care se deversează în bazinul vidanjabil existent  cu capacitatea de 18 m3;

3. Energie electrică: se folose?te energie de la re?eaua electrică;

4. Încălzirea ?i prepararea apei calde menajere: va fi asigurată cu o centrală termică cu gaz;

d) cantitatea ?i tipurile de de?euri generate/gestionate:

- înperioada execu?iei lucrărilor se vor genera de?euri specifice lucrărilor de construc?ii: beton, cărămidă, sticlă, material plastic, lemn, metal, ghips, care se vor colecta separat în containere metalice speciale, func?ie de material ?i vor fi preluate de firme specializate de reciclare sau de operatorul de salubritate;

-de?eurile de tip menajerrezultate de la personalul angajat se vor colecta selectiv şi se vor gestiona conform prevederilor legale în vigoare.Deşeurile menajere vor fi gestionate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: rezultă numai la faza de execu?ie a proiectului ?i se datorează executării săpăturilor cu ajutorul utilajelor. Este posibilă dispersia particulelor sub formă de praf ?i producereade zgomot, în faza de execu?ie ?i în faza de func?ionare.

f) riscurile de accidente majore ?i/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informa?iilor ?tiin?ifice:proiectul se implementează în intravilan, emisia de praf fiind de scurtă durată.

g)riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): proiectul se implementează în intravilanul localită?ii ?ieu-Măgheru? ?i nu prezintă risc pentru sănătatea umană.

 

2. Amplasarea proiectelor:

2.1utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 179/26.11.2018, eliberat de Primăria comunei ?ieu-Măgheru? terenul destinat proiectului este teren privat, în intravilanul localită?ii ?ieu-Măgheru?, categoria de folosin?ă – teren cu destina?ia curte-construc?ii;

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile în zonă;

2.3capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor;

b) zone costiere şi mediul marin –proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere –proiectul este amplasat în intravilanul localită?ii ?ieu-Măgheru?, deci nu este amplasat în zonă montană ?i forestieră;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată de interes na?ional, comunitar, interna?ional;

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul nu este amplasat în niciuna din zonele de mai sus;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a popula?iei –proiectul este amplasat într-o zonă de locuit, dar densitatea popula?iei nu este foarte mare;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic– proiectul nu este amplasat în peisaje ?i situri importante din punct de vedere istoric, cultural ?i arheologic.

 

3. Tipurile ?i caracteristicile impactului potenţial:

a)Importan?a ?i extinderea spa?ială a impactului – lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului precum ?i activitatea desfă?urată în cadrul acestuia la func?ionare, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie. Impactul se manifestă numai în zona în care se realizează proiectul ?i numai în faza de realizare a acestuia;

b)Natura impactului - impact relativ redus, nesemnificativ ?i local, doar pe perioada execu?iei lucrării.

c)Natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontieră.

d)Intensitatea şi complexitatea impactului - impactul este redus ?i se manifestă doar asupra factorului de mediu aer ?i sol ?i doar pe perioada execu?iei lucrării;

e)Probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă manifestat numai pe parcursul realizării investi?iei.

f)Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se va manifesta pe perioada de execuţie fiind reversibil odată cu lucrările de refacere a amplasamentului la încetarea activităţii.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente ?i/sau aprobate - nu există alte proiecte în zonă;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţie a factorilor de mediu propuse, probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă ( prin utilizarea ma?inilor ?i utilajelor silen?ioase ?i verificate tehnic).

 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvatesunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub inciden?a art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare ÷ amplasament în afara ariilor naturale protejate.

 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apăsunt următoarele:

proiectul propus nu intrăsub inciden?a prevederilor art. 48 ?i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

            Condiţii de realizare a proiectului:

  1.Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

  2.Se vor respecta documenta?ia tehnică, normativele ?i prescrip?iile tehnice specifice – date, parametrii – justificare a prezentei decizii.

  3.Nu se ocupă suprafe?e suplimentare de teren pe perioada executării lucrărilor, materialele necesare se vor depozita direct în incintă.

  4.Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar la finalizarea lucrărilor se impune refacerea la starea iniţială a terenurilor afectate de lucrări.

  5.Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor.

  6.Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru reducerea emisiilor de noxe în atmosferă şi prevenirea scurgerilor accidentale de carburanţi/lubrifianţi.

  7. Se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi, uleiuri, etc.).

  8.La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor.

  9.Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje şi mijloace de transport necurăţate.

10.Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.Colectarea deşeurilor menajere se va face în mod selectiv (cel puţin în 3 categorii), depozitarea temporară fiind realizată doar în incintă. Se va întocmi evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ?i completările ulterioare.

Gestionarea de?eurilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ?i completările ulterioare.

11.Atât pentru perioada execuţiei lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului, se vor lua toate măsurile necesare pentru:

   - evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

   -evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

   -asigurarea permanentă a stocului de materiale ?i dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

12. Titularul proiectului ?i antreprenorul/constructorul sunt obliga?i să respecte ?i să implementeze toate măsurile de reducere a impactului, precum ?i condi?iileprevăzute în documenta?ia care a stat la baza emiterii prezentei decizii.

13.Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto ?i schimburile de ulei se vor face numai pe amplasamente autorizate.

15.La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean Bistri?a-Năsăud al Gărzii Na?ionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situa?ia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condi?iile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obliga?ia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

 

Orice persoană care face parte din publicul interesat ?i care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instan?ei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substan?ial, actele, deciziile ori omisiunile autorită?ii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

Se poate adresa instan?ei de contencios administrativ competente ?i orice organiza?ie neguvernamentală care îndepline?te condi?iile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

 

Actele sau omisiunile autorită?ii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instan?ă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

 

Înainte de a se adresa instan?ei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului au obliga?ia să solicite autorită?ii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorită?ii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cuno?tin?a publicului a deciziei.

 

Autoritatea publică emitentă are obliga?ia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

 

Procedura de solu?ionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită ?i trebuie să fie echitabilă, rapidă ?i corectă.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului ?i ale Legii nr. 554/2004, cu modificările ?i completările ulterioare

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

                                                                                               

 

 

 

 ŞEF SERVICIU                                                                             ŞEF SERVICIU

  AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,                                        CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

                 ing. Marinela Suciu                                                                          ing. Anca Zaharie

 

 

 

             ÎNTOCMIT,                                                                                       ÎNTOCMIT,                   

    chim. Rodica Sălăjan                                                                             ing. Paul Rus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRI?A - NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr. 20, Bistri?a, cod 420035, jud. Bistri?a-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel.0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.