Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 DECIZIE incadrare SC COR-ADYANA SRL-proiect

Detalii

Autor: APM Bistriţa-Năsăud,
Adăugat: 2019-08-05 10:13:42
Ultima actualizare: 2019-08-05 10:13:42

                    

                              Ministerul Mediului

   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRI?A - NĂSĂUD

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE - proiect

 

05 AUGUST 2019

 

 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. COR-ADYANA S.R.L., cu sediul în: localitatea Colibi?a, nr. 229/B, comuna Bistri?a Bîrgăului, jude?ul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 2.067/20.02.2019,ultima completare cu nr. 9.693/05.08.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2019, că proiectul "Amplasare cort de evenimente", propus a fi amplasat în localitatea Colibi?a, nr. 229/B, comuna Bistri?a Bîrgăului,jude?ul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 13, lit. a): "orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului";

Proiectul propus nu intră sub inciden?a art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate,

Proiectul propus intră sub inciden?a prevederilor art. 48 ?i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, definitivată în cadrul ?edin?ei C.A.T. şi în baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.   

Pe parcursul derulării procedurii de mediu, anunţurile publice la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ?i de încadrare a proiectului au fost mediatizate prin: afişare la sediul Primăriei comunei Bistri?a Bîrgăului, la sediul titularului, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat.

 

 

 

1. Caracteristicile proiectului:

Activitatea care se desfă?oară pe amplasament este reglementată prin A.M. nr. 13/13.01.2012, cu valabilitate 13.01.2022,emisă de A.P.M. Bistri?a-Năsăud pentru Complexul turistic FISHERMAN'S,

la punctul de lucru din localitatea Colibi?a, nr. 229B, comuna Bistri?a Bîrgăului.

           Amplasamentul are o suprafa?a totală de 6.227 m² şi cuprinde:

ü1 clădire în regim de înălţime D+P+2E (vila Diana), cu suprafaţa construită de 400 m², în care sunt amenajate:

      - la demisol: cramă, spa?ii de agrement, SPA, spa?ii de depozitare;

      - la parter: hol recepţie, sală restaurant, bucătărie, sală centrală termică;

      - la etaj: 29 camere de cazare (56 locuri), sală de conferinţe;

ü1 construc?ie cu suprafa?a de 200 m²;

üterasă – 150 m²;

ü1 clădire în regim de înălţime D+P+E (corp de clădire în extinderea vilei Diana), cu suprafaţa construită de 411,1 m², în care sunt amenajate:

      - la demisol: spa?ii SPA, du?uri, grupuri sanitare;

      - la parter: restaurant (37 m², 32 locuri), terasă (62,5 m², 24 locuri), oficiu, bucătărie, magazie, centrală termică, depozit lemne, sta?ie pompe;

      - la etajele 1 ?i 2: câte 6 camere de cazare cu grupuri sanitare proprii (capacitate de cazare: 24 locuri);

ü1 clădire în regim de înălţime P+E, cu suprafaţa construită de 61 m², în care sunt amenajate 4 apartamente pentru personal, spălătorie textile şi sală centrală termică;

ü1 clădire în regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită de 100 m², în care sunt amenajate 6 camere de cazare pentru personal;

ü 2 piscine neacoperite, cu suprafaţa totală de 150 m² ?i volumul total de 170 m³;

ü 1 teren de fotbal, 1 teren de volei, spaţiu de joacă pentru copii, cu suprafaţa totală de 1000 m²;

ü1 debarcader cu suprafaţa de 144 m² - construcţie din elemente metalice pe o structură din flotori şi pasarelă metalică (L=28 m, S=28 m²);

ü1 debarcader cu suprafaţa de 50 m² - construcţie din elemente metalice pe o structură din flotori şi pasarelă metalică (L=20 m, S=20 m²);

ü1 ponton mobil cu suprafa?a de 400 m², care are ?i rol de debarcader pentru bărci cu vâsle ?i hidrobiciclete;

üplatformă împrejmuită, betonată, cu suprafaţa de 10,5 m², pe care este amplasat 1 rezervor de GPL cu capacitate de 6.400 l;

ü depozit lemne – 100 m²;

üplajă de nisip, cu suprafa?a de 1262 m²;

üiaz cu suprafa?a de 15 m² ?i volumul de 9 m³, realizat în scop peisagistic;

üspaţii verzi;

ücăi de acces şi parcare auto (40 locuri).

 

a) dimensiunea ?i concep?ia întregului proiect:  

proiectul propus este de mici dimensiuni, amplasamentul este în intravilanul localită?ii Colibi?a, comuna Bistri?a-Bîrgăului – regim economic teren cur?i-construc?ii, cu construc?ii existente în incintă reprezentând complexul turistic FISHERMAN'S.

 

Prezentul proiect prevede montarea unui cort pentru desfă?urarea diverselor evenimente organizate în perioada verii – construc?ie provizorie pe structură de aluminiu, fixată la sol printr-un sistem de ancore din beton. Cortul, cu dimensiunile 20 x 30 m, înăl?ime utilă 7÷8 m, are îmbrăcăminte dintr-o ?esătură de poliester transparent, iar păr?ile laterale se coboară la nevoie (ploaie, vânt).

Amprenta la sol a cortului este de 600 m2, fiind pozi?ionat între terasa restaurantului ?i scena de spectacole, conform planului de situa?ie prezentat,  fără să se depă?ească limita de protec?ie a acumulării hidrotehnice (bornele montate de către S.G.A. Bistri?a-Năsăud după cadastrarea barajului Colibi?a)

Capacitatea cortului este de cca. 280 locuri, domeniul de activitate al societă?ii: alimenta?ie publică.

Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare lucrări de construire, elementele metalice ale cortului se vor aduce în incintă ambalate pe bucă?i, montarea se face direct pe pozi?ia stabilită, iar fixarea stâlpilor se va face cu buloane metalice în elementele de ancorare din beton;

utilită?i:

        - utilită?ile hidroedilitare sunt asigurate în incinta restaurantului - grupurile sanitare existente în incintă;

        - energie electrică – de la re?eaua existentă în zonă, nu se realizează bran?ament nou, se vor folosi cabluri prelungitoare pentru alimentarea unor sisteme ornamentale de iluminat în cort (conectate la prizele din clădirea restaurantului);

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: proiectul propus este în incinta complexului turistic FISHERMAN'S ?i reprezintă o alternativă de a cre?te capacitatea restaurantului pentru perioada de vară, care nu implică alte activită?i decît cele care se desfă?oară ?i acum pe amplasament. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare lucrări de construc?ii (montarea cortului se face manual), condi?ii în care efectul cumulativ cu al activită?ilor desfă?urate pe amplasament este nesemnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: nu este cazul, cortul s-a achizi?ionat de la furnizor de profil, montarea lui se va face direct în incintă, iar sistemele individuale de ancoraj, din beton, sunt achizi?ionate de la o firmă de construc?ii;

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

a) pentru amenajarea punctului de lucru:

    - de?euri menajere;

            b) în perioada de func?ionare:

    - de?euri menajere;

    - de?euri specifice pentru activitatea de alimenta?ie publică, care sunt eviden?iate în autoriza?ia de mediu, sunt colectate selectiv ?i se valorifică prin societă?i specializate, conform contractelor încheiate.

Se va ?ine eviden?a gestiunii tuturor de?eurilor generate, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

e) poluarea si alte efecte negative: în timpul implementării proiectului nu sunt generate emisii ?i nu este cazul generării de zgomot;

f) riscurile de accidente majore ?i/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informa?iilor ?tiin?ifice:prin respectarea măsurilor de preven?ie stabilite se elimină riscul de accidente (nu este cazul de accidente majore);

g)riscurile pentru sanatatea umana (de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): prioectul se implementează în zonă turistică, prin func?ionarea lui nu sunt riscuri pentru sănătatea umană – activitate care se desfă?oară ?i la această dată pe amplasament.

Proiectul a luat în calcul toate elementele, astfel încât lucrările ce se vor efectua să nu reprezinte o amenin?are pentru igiena sau sănătatea ?i siguran?a lucrătorilor, nici să exercite un impact asupra calită?ii mediului sau a climei.

 

2. Amplasarea proiectelor:

2.1utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 5/30.01.2019 emis de Primăria comunei Bistri?a Bîrgăului, terenul destinat proiectului are destina?ia actuală de cur?i-construc?ii, conform PUG al comunei, teren situat în intravilanul localită?ii Colibi?a.

2,2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile în zonă;

2.3capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor– proiectul este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor – pe malul lacului de acumulare Colibi?a;

b) zone costiere şi mediul marin– proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiereproiectul este amplasat în intravilanul localită?ii Colibi?a, în zonă montană ?i forestieră;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional– proiectul este amplasat în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cu?ma;

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul este amplasat în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cu?ma;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a popula?iei –proiectul este amplasat in intravilan, dar în zonă industrială;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:– proiectul nu este amplasat în peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural ?i arheologic.

 

3. Tipurile ?i caracteristicile impactului potenţial:

a) Importan?a ?i extinderea spa?ială a impactului – lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului precum ?i activitatea desfă?urată în cadrul acestuia la func?ionare, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie. Va fi afectată direct doar loca?ia propusă în timpul efectuării lucrărilor de montaj, care nu ridică probleme, iar obiectivul este în zonă turistică.

b) Natura impactului - lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie;

c) Natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontier.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, se va manifesta doar pe perioada realizării proiectului asupra factorului de mediu aer – emisii de la mijloacele de transport.

e) Probabilitatea impactului – este redusă, apare doar în perioada de realizare a proiectului.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se va manifesta pe perioada de execuţie, fiind punctual ?i reversibil odată cu finalizarea lucrărilor de montaj.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente ?i/sau aprobate- are efect cumulativ cu activită?ile desfă?urate în incintă, dar impactul cumulat nu este semnificativ;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului- nu este cazul pentru implementarea unor măsuri de evitare sau reducere a impactului.

 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvatesunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub inciden?a art. 28 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei sălbatice, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ?i completările ulterioare ÷ amplasamentul proiectului este în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cu?ma, dar în incinta Complexului turistic FISHERMAN'S, obiectiv reglementat din p.d.v. al protec?iei mediului prin A.M. nr. 13 din 13.01.2012, ultima revizuire la data de 29.08.2016, vizată pentru anul 2019 în baza Deciziei nr. 5/16.01.2019;

 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apăsunt următoarele:

proiectul propus intră sub inciden?a prevederilor art. 48 ?i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ?i completările ulterioare.

            Pentru implementarea proiectului, A.B.A. SOME?-TISA a emis Avizul de amplasament nr. 14/03.07.2019, cu condi?ii.

 

            Condiţii de realizare a proiectului:

  1.Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

  2.Se vor respecta documenta?ia tehnică, normativele ?i prescrip?iile tehnice specifice – date, parametri – justificare a prezentei decizii.

  3.Se vor respecta condi?iile impuse prin Avizul de amplasament nr. 14/03.07.2019, emis de către A.B.A. SOME?-TISA;

  4.Nu se ocupă suprafe?e suplimentare de teren pe perioada executării lucrărilor, materialele necesare se vor depozita direct în incintă.

  5.Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar la finalizarea lucrărilor se impune refacerea la starea iniţială a terenurilor afectate de lucrări.

  6.Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor.

  7.În timpul lucrărilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante, substanţe neutralizatoare şi recipienţi adecvaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate, pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanţi/lubrefianţi, etc.);

  8. Pe toată perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării personalului prin:

   – montarea unor panouri de protecţie;

   – marcarea corespunzătoare a zonelor periculoase;

   – protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

   – amplasarea de panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei; 

   9.La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor.

 10.Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.Colectarea deşeurilor menajere se va face în mod selectiv (cel puţin în 3 categorii), depozitarea temporară fiind realizată doar în incintă. Se va întocmi evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ?i completările ulterioare.

Gestionarea de?eurilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ?i completările ulterioare.

11.Atât pentru perioada execuţiei lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului, se vor lua toate măsurile necesare pentru:

   - evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

   -evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

   -asigurarea permanentă a stocului de materiale ?i dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

12. Titularul proiectului ?i antreprenorul/constructorul sunt obliga?i să respecte ?i să implementeze toate măsurile de reducere a impactului, precum ?i condi?iileprevăzute în documenta?ia care a stat la baza emiterii prezentei decizii.

13.Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto ?i schimburile de ulei se vor face numai pe amplasamente autorizate.

14.La execu?ia lucrărilor se vor respecta întocmai cele men?ionate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

15.La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean Bistri?a-Năsăud al Gărzii Na?ionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare ?i va solicita revizuirea autoriza?iei de mediu nr. 13/13.01.2012.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situa?ia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condi?iile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obliga?ia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

 

Orice persoană care face parte din publicul interesat ?i care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instan?ei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substan?ial, actele, deciziile ori omisiunile autorită?ii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

Se poate adresa instan?ei de contencios administrativ competente ?i orice organiza?ie neguvernamentală care îndepline?te condi?iile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

 

Actele sau omisiunile autorită?ii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instan?ă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

 

Înainte de a se adresa instan?ei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului au obliga?ia să solicite autorită?ii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorită?ii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cuno?tin?a publicului a deciziei.

 

Autoritatea publică emitentă are obliga?ia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

 

Procedura de solu?ionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită ?i trebuie să fie echitabilă, rapidă ?i corectă.

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra mediului ?i ale Legii nr. 554/2004, cu modificările ?i completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

 

 

                                                                       

 

ŞEF SERVICIU                                                                         ŞEF SERVICIU

  AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,                                        CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

              

                ing. Marinela Suciu                                                                        ing. Anca Zaharie

 

 

       

           ÎNTOCMIT,                                                                                  ÎNTOCMIT,

 

    ing. Georgeta Cosma                                                                ecolog Alina ?teopan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRI?A-NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr.20, Bistri?a, Cod 420035 , Jud. Bistri?a-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel. 0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.